Étkezés

Kapcsolódó jogszabályok:

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

  • Az étkezési térítési díjak számlázása továbbra is ELŐLEG-számlázás formájában fog történni. (Az előleg számla a teljes hónap összes tanítási napjára kerül kiállításra, ettől eltérni nem áll módunkban.)
  • A számlák befizetése a továbbra is készpénzben történik.
  • A befizetés napjai: a tárgyhónapot megelőző utolsó három munkanap. Az aktuális napokat havonta az iskola honlapjain közzétesszük. (nagyboldog.hu )
  • FIGYELEM !!! A számlában csak érvényes, legkésőbb a befizetés időpontjában leadott igazolások alapján tudjuk a kedvezményeket érvényesíteni. (A kedvezményekről részletes tájékoztatás található lentebb, az apró betűs részben.)
  • Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, köteles az intézmény gazdasági irodájában – 10 óráig – bejelenteni: (NBA: 30/749-63-35; LISKA: 30/819-65-74)

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A kötelezett az a) pont szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

  • Az igazgató írásbeli engedélye alapján, indokolt esetben (csak és kizárólag) az ebéd ételhordóban elvihető, háromszori étkezést ebben az esetben nem biztosítunk. (Engedélyért írásbeli kérelemmel – kizárólag szeptember 15-ig, majd január 22-ig – lehet fordulni az igazgatóhoz. Csak nyomós indok esetén!)
  • Ételallergia esetén, kérjük a kedves szülőket, hogy tájékoztassák az iskolát. Orvosi igazolás szükséges!
  • Az ebédlőben csak az étkező diákok tartózkodhatnak!
  • Az aktuális heti étlap az iskola honlapján olvasható.
  • Iskolánkban egyszeri (csak ebéd) vagy háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezésre van lehetőség. Térítési díjak:
etkezes_2016

Nagyobb képhez kattintson ide!

Az igénylő, a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az étkeztetést biztosító intézmény (Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola) vezetőjénél.

 A normatív kedvezmény csak a kedvezmény jogosultságát alátámasztó igazolás intézmény részére átadását követő naptól vehető igénybe!

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A normatív étkezési térítési díjkedvezmény mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (1) és (2) bekezdése alapján: 

(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab)tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac)olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad)olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae)nevelésbe vették;

b)az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb)nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da)nevelésbe vették, vagy

db)utógondozói ellátásban részesül.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

a)az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b)az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdésb) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c)az (1) bekezdésa), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a)a tizennyolc éven aluli,

b)a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

c)életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a)szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

b)a (3) bekezdés szerinti gyermeket,

c)aza) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

(7) Ha a tanuló – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe.

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

2. Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 sz. kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

A normatív kedvezmény csak a kedvezmény jogosultságát alátámasztó igazolás intézmény részére átadását követő hónap első napjától vehető igénybe.

Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 21.§ . 21/A.§ . 21/B.§ . 21C.§ 146. §, a 147. § (4) bekezdését, és a 151. § alkalmazni kell.

Az étkezési térítési díjak befizetése, számla ellenében előre történik a tárgyhót megelőző hó utolsó három munkanapján.

Étkezés
Bejárási rend
Eseménynaptár